Algemene Voorwaarden

 

 

                         #Sint-Michielsdagwedstrijd Wedstrijdreglement:

 

WEDSTRIJD REGLEMENT:

Art. 1 Organisatie

De "Sint-Michielsdagwedstrijd" wordt georganiseerd door InBev Belgium B.V. met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21, hierna te noemen de "Organisator".

Art. 2 beschrijving van de wedstrijd en de prijzen

Omschrijving: Tussen de periode 24 september en 6 oktober 2021 zullen we een reeks wedstrijdposts (3 x posts) plaatsen op de @mikeshard_eu Instagram pagina. Deze wedstrijd posts zullen zijn:

1. Name the Mike (vrijdag 24 september 2021) - In 3 Instagram-frames vragen we deelnemers om een beroemde persoon genaamd Mike te noemen op basis van de gegeven aanwijzingen. De eerste persoon die alle 3 de antwoorden juist heeft, wint een prijs. De wedstrijd loopt slechts 24 uur. Er zal slechts één winnaar worden gekozen.

2. Mikes mash-ups (dinsdag 28 september 2021) - Gedurende 3 Instagram story frames zullen we deelnemers vragen om de twee beroemde mensen genaamd Mike te noemen van wie de gezichten zijn gecombineerd om één hybride Mike te creëren. De eerste persoon die alle 3 de antwoorden juist heeft, wint een prijs. De wedstrijd loopt slechts 24 uur. Er zal slechts één winnaar worden gekozen.

3. Show us your best Mikes (woensdag 29 september) - We zullen één post op onze Instagram-feed plaatsen waarin we onze volgers aanmoedigen om een verhaalpost te delen die is opgedragen aan hun favoriete Mike, Michelle of Michaela, of dat nu een vriend, beroemdheid, fictief personage, huisdier of levenloos voorwerp is. Alle deelnemers doen mee aan een loterij en 5 deelnemers worden willekeurig gekozen om een prijs te ontvangen. De wedstrijd loopt slechts één week (tot woensdag 6 september).

De wedstrijdreeks loopt van 24 september tot en met 6 oktober 2021

Om te winnen: 1 x 12 pakjes Mike's Hard Seltzer

Dezelfde deelnemer kan slechts 1 prijs winnen.

Deze prijs is niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar en zal in geen geval in contanten worden uitbetaald. Hij zal niet worden vervangen in geval van verlies. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om deze actie (voortijdig) stop te zetten of eventueel de (voorwaarden van) de actie te wijzigen en de prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs van gelijke waarde.

De prijs zal op de volgende manier aan de winnaar worden overgemaakt: De prijs zal per post naar het huisadres van de winnaar worden gestuurd.

Art. 3 Deelneming

Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en in België gedomicilieerd is, mag deelnemen. Werknemers van de organisator en van elke andere persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen tot de totstandkoming van deze wedstrijd (zoals merchandisers, winkeliers en hun personeel, enz.) zijn uitgesloten van deelname. Eveneens uitgesloten zijn alle personen die in georganiseerd verband samenwerken, of samenwerken in het kader van een wettelijke of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze, met het oogmerk hun kansen op succes te vergroten.

Een en dezelfde persoon mag slechts eenmaal deelnemen.

Onvolledige inzendingen zullen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd. Inzendingen die na afloop van de wedstrijdperiode worden ingediend, zijn ongeldig.

De organisator kan te allen tijde een persoon voor een bepaalde periode uitsluiten van deelname aan de wedstrijd in geval van overtreding van een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van fraude, misbruik, misleiding of deelname aan de wedstrijd te kwader trouw. Manipulatie met behulp van een programma of iets dergelijks, anders dan het programma dat op de site wordt gepresenteerd, evenals het aanpassen/bewerken ervan, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en, indien nodig, tot gerechtelijke vervolging wegens schending van het auteursrecht.

Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Art. 4 Bepaling van de winnaars

De deelnemers die aan de voorwaarden van elke wedstrijdpost voldoen, ontvangen een prijs. De Name the Mike en Mike's Mash-Up wedstrijden zullen worden gehouden op een wie het eerst komt, het eerst maalt basis, met slechts een prijs voor de eerste persoon die alle 3 secties correct beantwoord. Voor de Show us your best Mikes-competitie worden de winnaars bepaald door een willekeurige trekking uit deze pool van mensen die een verhaal hebben ingestuurd dat voldoet aan de criteria (binnen 1 week na het posten): posten over hun favoriete Mike.

Als de gegevens van de deelnemer niet juist zijn, of als er binnen de gestelde termijn niet op de e-mail wordt gereageerd, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs.

De winnaars zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de prijs. Zij ontslaan de organisator van elke aansprakelijkheid in dit verband.

Art. 5 Voorschriften en aanvaarding

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de organisator neemt.

De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, verloren of vertraagde inzendingen.

In geval van betwisting of in gevallen die niet onder dit reglement vallen, zijn de beslissingen van de organisator definitief en niet vatbaar voor beroep.

Art. 6 Aankondigingen

Er zal geen enkele vorm van communicatie, fysiek of elektronisch, worden gevoerd over het verloop van de wedstrijd. Behalve in het geval van kennisgeving aan de winnaar en het verzoek om een kopie van het reglement. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na afloop ervan.


Er wordt contact opgenomen met de winnaar
- via een rechtstreeks bericht op Instagram -
binnen 1 week na de sluiting van de wedstrijd

Artikel 7 - Privacybeleid en gegevensbescherming

Verwerker: In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing vanaf 25 mei 2018, willen wij betrokkenen informeren dat de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking InBev Belgium BV is, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21.
Doel van de verwerking: Het doel van de verwerking is het beheer van uw deelname aan het evenement, de wedstrijd en de levering van de prijzen aan de winnaars.
Categorieën van Persoonsgegevens: naam, voornaam, adres
Rechtsgrondslag voor de verwerking: De rechtsgrondslag voor de verwerking is de toestemming van de betrokkene, die werd gegeven op het moment dat de gegevens via de deelname werden verzameld.
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheer van het evenement en de wedstrijd. Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken, kunt u niet deelnemen.
Ontvangers van de gegevens: De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan andere ontvangers.
Rechten van de betrokkenen: De betrokkenen kunnen te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:
(a) Recht van toegang: De betrokkene kan bevestiging krijgen met betrekking tot de persoonsgegevens die door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
b) Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht te verzoeken om wijziging van onjuiste of onvolledige gegevens.
(c) Recht op wissing: de betrokkene kan verzoeken dat de gegevens niet onverwijld worden verwerkt wanneer de toestemming is ingetrokken of de rechtsgrondslag voor de verwerking heeft opgehouden te bestaan.
(d) Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens indien de in artikel 18 van de AVG genoemde elementen van toepassing zijn.
e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid: De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde en toegankelijke vorm te verkrijgen.
(f) Recht van verzet: De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en de verwerkingsverantwoordelijke zal elke verwerking staken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
(g) Recht om toestemming in te trekken: de betrokkene heeft het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de volgende link: https://contactus.ab-inbev.com/nl
Of via de functionaris voor gegevensbescherming:
First Privacy GmbHWeb
:
https://www.first-privacy.com/email:
abi-team@first-prilvacy.comPhone nummer: + 49 421 69663282

Bewaartermijn: De in dit proces verwerkte persoonsgegevens worden bewaard totdat de wedstrijd is afgerond en de prijs aan de winnaar is overhandigd, waarna de daarop betrekking hebbende persoonsgegevens worden gewist.
Technische en organisatorische maatregelen: De Verwerker zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking te beveiligen.
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt ons privacybeleid raadplegen op: https://ab-inbev.be/privacy-policy

Art. 8 Aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd ten gevolge van overmacht of enige andere reden waarop de organisator geen invloed heeft, moet worden gewijzigd, opgeschort of geannuleerd. De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement te wijzigen indien dit om organisatorische redenen of in geval van overmacht noodzakelijk mocht blijken. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van de prijs. In geval van onregelmatigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten begaan door de webbouwer of de organisator zelf, beslist de organisator autonoom over de wijze waarop het probleem zal worden gecorrigeerd en/of afgehandeld. De beslissing van de organisator kan niet worden aangevochten. Druk-, spel-, tik- of andere fouten, technische of andere problemen in verband met of voortvloeiend uit de wedstrijd kunnen niet worden ingeroepen als grond voor enige schadeloosstelling, verplichting of aansprakelijkheid van de organisator, noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem dat deelname aan de wedstrijd zou verhinderen of voor technische problemen die een ononderbroken en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden belemmeren. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de invoer van valse persoonlijke gegevens die leiden tot een onjuist adres of een adres dat de deelnemer onbekend is. Indien een prijs (1) niet op tijd aankomt ten gevolge van verlies en/of vertraging van de levering door de postdiensten, en/of (2) door de postdiensten al dan niet opzettelijk wordt beschadigd, kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Wat betreft de eventuele kosten voor deelname aan de wedstrijd, kan de organisator geen verhaal nemen.